• Internetová ekonomika:

  • posiluje konkurenceschopnost České republiky
  • dává práci 2,8 % zaměstnanců a vytváří 4,2 % HDP
  • zvyšuje produktivitu práce napříč celou ekonomikou
 • Velikost přidané hodnoty ICT sektoru zahrnujícího výrobu, obchod, IT služby a telekomunikace byla v roce 2011 160 mld. Kč, což představovalo přibližně 4,2 % HDP. Jádro internetové ekonomiky zahrnující činnosti bezprostředně spojené s internetem tvořilo 2,7 % – 3,2 % HDP. Sektor informačních technologií čím dál více srůstá s internetovou ekonomikou. Kdyby byla brána internetová ekonomika jako celek, její přidaná hodnota by byla větší než několik tradičních odvětví.

 • SNÍŽENÍM NÁKLADŮ PŘINÁŠÍ INTERNETOVÁ EKONOMIKA PŘIDANOU HODNOTU

  Význam internetu je však mnohem větší, než vyjadřuje přidaná hodnota ICT sektoru nebo jen jádra internetové ekonomiky, protože internet je průřezová technologie, která zvyšuje produktivitu práce a přidanou hodnotu ve všech odvětvích ekonomiky. Snížením nákladů vlivem e-commerce, on-line reklamy, optimalizace vnitřních procesů organizací a zjednodušením přístupu k informacím internetová ekonomika přináší benefit v podobě přidané hodnoty, která se promítá v jiných odvětvích ekonomiky, a to v odhadované výši 8,2 – 9,45 % HDP (= 312 – 360 mld. Kč).

 • IT ODBORNÍCI PŘEDSTAVUJÍ 2,5 % VŠECH PRACOVNÍKŮ ČR

  IT odborníci tvořili v roce 2011 2,5 % podíl na celkové zaměstnanosti (126 600 zaměstnaných včetně podnikatelů), přičemž největší část tvořili technici provozu a uživatelské podpory (57,1 %), následováni analytiky a vývojáři softwaru a počítačových aplikací (34,2 %), specialisty v oblasti databází a počítačových sítí (22,1 %) a techniky v oblasti telekomunikací a vysílání (12,8 %).

 • ICT SEKTOR ZAMĚSTNÁVAL V ROCE 2011 140 600 LIDÍ

  Dle roční strukturální podnikové statistiky bylo v roce 2011 v ICT sektoru zaměstnáno přibližně 140 600 lidí, což je o 2 000 více než v předchozím roce a představovalo to 2,8 % podíl na celkové zaměstnanosti. Přibližně 85 % se podílejí zaměstnanci a 15 % podnikatelé.

 • INTERNETOVÁ EKONOMIKA VYTVOŘILA V ROCE 2011 CELKEM 316 500 PRACOVNÍCH MÍST

  Internetová ekonomika má mnohem významnější vliv na zaměstnanost, než je počet zaměstnanců mezi IT odborníky a pracovníky v ICT sektoru. Studie IAB (2009) odhaduje, že 1 pracovní místo vytvořené přímo v internetových podnicích generuje v USA navazujících cca. 1,5 míst v dalších odvětvích. Za předpokladu stejného multiplikativního efektu v ČR tak internetová ekonomika (přímo i nepřímo) tvořila v roce 2011 cca. 316 500 pracovních míst, což představovalo 6,3 % na tehdejší celkové zaměstnanosti.

 • TŘETINA ZAMĚSTNANCŮ POUŽÍVÁ V PRÁCI INTERNET

  Z dat Eurostatu vyplývá, že v roce 2012 tvořili v ČR zaměstnanci, kteří využívají v práci internet, 34 % podíl na celkové zaměstnanosti. To je pod průměrem EU, kde tento podíl činí 45 %. Internet má vliv na produktivitu práce a přináší benefity napříc ostatními odvětvími ekonomiky.

 • ČESKÉ PODNIKY JSOU NA INTERNETU VELMI AKTIVNÍ

  Téměř všechny podniky nějakým způsobem využívají internet. V roce 2012 mělo 97 % firem přístup k internetu, 92 % využívalo internet k jednání s orgány veřejné správy, 40 % používalo internet pro nákupy on-line a 25 % firem používalo internet pro on-line prodej. Dynamický růst zažívá také inzerce na internetu, využívaná velkými i malými podniky.

 • INTERNET OVLIVŇUJE PODNIKÁNÍ TÉMĚŘ VŠECH FIREM V CELÉ EKONOMICE

   

 • PRODUKTIVITA PRÁCE NA OSOBU JE V ICT SEKTORU 2X VĚTŠÍ NEŽ V JINÝCH ODVĚTVÍCH

  Průměrná produktivita práce na osobu v ČR je 707 000 Kč. V ICT sektoru dosahuje 1,3 mil. Kč. ICT sektor má tak téměř dvakrát vyšší produktivitu práce, než je průměr ostatních odvětví.

 • ČESKÉ DOMÁCNOSTI VE VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU ZAOSTÁVAJÍ ZA EVROPOU

  České domácnosti zaostávají ve využívání internetu za Evropou. Přístup na internet mělo v roce 2012 65 % českých domácností, zatímco v EU činil průměr 76 %. V podnikové sféře je porovnání internetového pokrytí srovnatelné s Evropou.

 • INTERNET JE NEJRYCHLEJI ROSTOUCÍM MEDIATYPEM

  Výdaje do internetové reklamy přesáhly v roce 2012 11 mld. Kč v ceníkových cenách, což v celkovém rozložení reklamních investic do jednotlivých mediatypů představuje 17 %. Ve srovnání s rokem 2011 jde o čtvrtinový nárůst, což potvrzuje, že internet je nejdynamičtějším reklamním mediem. On-line reklama umožňuje efektivní inzerci, čímž šetří náklady firmám a vede k větším objemům prodeje. Nejvíce se na výdajích za internetovou reklamu podílely display reklama (49 %) a reklama ve vyhledávání a reklamních sítích (37 %).

 • CELKOVÝ OBRAT PODNIKŮ Z E-COMMERCE VZROSTL

  Rozvoj e-commerce má mimo jiné pozitivní vliv na náklady v distribuci a časové náklady na vyhledávání zboží. Z dat Eurostatu vyplývá, že ČR již předstihla průměr EU, co se týče poměru obratu z e-commerce, i když ještě nedosahuje úrovně některých západních zemí.

  Podle široké definice OECD, z které vychází i Eurostat, jsou za e-commerce považovány transakce za nákup či prodej zboží a služeb mezi domácnostmi, podniky, jednotlivci, vládními organizacemi nebo jinými veřejnými či soukromými institucemi prováděné přes počítačem zprostředkované sítě. Přičemž rozhodující je, zda jsou služby či zboží objednány přes internet, bez ohledu na to, jak proběhne platba a doručení. Ve statistice obratu firem z e-commerce není zahrnut finanční sektor.

 • INTERNETOVÁ EKONOMIKA S ROZVOJEM CLOUD COMPUTINGU A MOBILNÍCH APLIKACÍ SRŮSTÁ S ICT SEKTOREM

  Internet prostupuje do všech segmentů ekonomiky a stává se nepostradatelným nástrojem k podnikání mnoha firem napříč odvětvími. Tradiční pevné technologie jsou nahrazovány cloud computingem, široce jsou využívány mobilní aplikace.

 • NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V INTERNETOVÉ EKONOMICE

  Internetová ekonomika je dynamické odvětví, které se neustále mění a posouvá kupředu. Zde uvádíme některé trendy v internetové ekonomice, které vyplynuly z konzultací s odborníky a vedoucími představiteli významných firem podnikajících na internetu.

 • BARIÉRY ROZVOJE INTERNETU

  Mezi největší překážky rozvoje internetové ekonomiky v České republice patří veřejné instituce a jejich personální obsazení, legislativa a nedostatky v oblasti lidských zdrojů.